wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenia - Organizacje pozarządowe - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenia ponadlokalne

 

1. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

Prezes: Krystyna Pawlak

Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

Tel. 24 388 72 00

e-mail: stowarzyszenie@leczyca.pl

 

2. Lokalna Organizacja Turystyczna “Centralny ŁUK Turystyczny”

Prezes: Janusz Jankowski

Pl. 18 Stycznia 2

Tel. 609 197 467

e-mail.: jankoleczyca@gmail.com

www.cłt.pl

www.cluktur.pl

 

3. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Prezes: Cezary Dzierżek

Tel. 46 837 53 20, 46 838 12 54 / fax. 46 837 53 20

Kom. 535 416 648

e-mail: spigdb@bzura.pl

www.bzura.pl

 

 

Rejestry, wykazy organizacji pozarządowych mających siedziby na terenie Powiatu Łęczyckiego

 

 

Informacja o stowarzyszeniach

 

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Łęczycy
ul. Kutrzeby 36, 99-100 Łęczyca, tel.: 501-782-355,

Prezes: Zdzisław Kowalczyk

Cele statutowe:

 1. Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego
 2. Użytkowanie i ochrona wód
 3. Działanie na rzecz ochrony przyrody
 4. Kształtowanie etyki wędkarskiej

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej
Pl. T. Kościuszki 24, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721-89-65, lot@leczyca.info.pl

Prezes: Jacek Ziółkowski

Cele statutowe:

 1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ziemi Łęczyckiej i okolicznych terenów jako miejsc atrakcyjnych turystycznie w kraju i zagranicą
 2. Popularyzacja i rozwój turystyki na Ziemi Łęczyckiej i okolicznych terenach
 3. Integracja środowiska turystycznego regionu
 4. Wzrost liczby turystów odwiedzających Ziemię Łęczycką i okoliczne tereny
 5. Promocja i rozwój produktów turystycznych Ziemi Łęczyckiej i okolic
 6.  Standaryzacja usług turystycznych
 7. Propagowanie i wspieranie turystyki w środowiskach osób niepełnosprawnych

 


Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Aleje Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca, tel.: 784-577-662

Prezes: Włodzimierz Sroczyński

Cele statutowe:

 1. Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i roli społecznej ludzi w wieku starszym,
 2. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
 3. Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie,
 4. Umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
 5. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
 6. Przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju,
 7. Angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
ul. Poznańska 25, 99-100 Łęczyca, nr tel.: (024) 368-60-57
Prezes: Mirosława Piotrowska-Pufald

        Sekretarz: Jadwiga Muchewicz

Cele statutowe:

 1. Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym
 2. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań
 3. Rozprowadzanie darów na terenie gmin: Łęczyca, Świnice Warckie, Daszyna, Witonia, Piątek, Miasto Łęczyca
 4. Świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego (11 opiekunek, 52 chorych)
 5. Świadczenie usług pielęgnacyjnych na terenie miasta Łęczyca
 6. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy
ul. Kilińskiego 4/43, 99-100 Łęczyca

Cele statutowe:

 1. Opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządów organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji
 2. Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwie wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej
 3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie
 4. Integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie
 5. Tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy
 6. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku – chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych
 7. Wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami
 8. Zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych, stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia
 9. Inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie - po ich wyborze do tych organów – aktywnej działalności na rzecz chorych

 

Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu "Przebudzenie" w Łęczycy
ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 388-12-08, druga_szansa@wp.pl

Prezes: Adam Janicki

Cele statutowe:

1.    Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od używania wszelkich napojów alkoholowych oraz stworzenie warunków do wytrwania w abstynencji

2.    Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań

3.    Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów

4.    Profilaktyka i współpraca z młodzieżą

 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej
ul. Kaliska 13/106, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 388-14-51, kobiety1@op.pl
Prezes: Maria Cieślak

Cele statutowe:

 1. Tworzenie szans rozwoju, kształcenia, zdobywania wiedzy, pracy kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców
 2. Integracja środowisk miejskich i wiejskich
 3. Działania zmierzające w kierunku równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi
 4. Kultywowanie tradycji ludowych i dziedzictwa narodowego
 5. Promocja regionu oraz Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturalno-oświatowych, wystawienniczych i targowych
 6. Pobudzanie przedsiębiorczości wśród gospodyń wiejskich, emerytów i rencistów
 7. Inicjowanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rodzin najuboższych i niepełnosprawnych
 8. Profilaktyka zdrowotna oraz krzewienie zainteresowań ekologicznym stylem życia

 

Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

Konarzew 61, 99-120 Piątek, tel.: 604-597-769

Prezes: Teresa Maciejak

Cele statutowe:

 1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet
 2. Prowadzenie wśród kobiet Konarzewa działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin
 3. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin
 4. Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy i fachowości
 5. Prowadzenie działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych
 6. Organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych wsi

 

Stowarzyszenie Kombatancki Związek Dzieci Wojny z Siedzibą w Łęczycy

 Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca

Cele statutowe:

1. Stworzenie możliwości organizowania się osobom, które w czasie II wojny światowej i okupacji doznały represji

2. Udzielanie porad prawnych i pomocy osobom ubiegającym się o uzyskanie odszkodowania pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej w czasie II wojny światowej

3.    Udzielanie porad prawnych i pomocy osobom ubiegającym się o uzyskanie uprawnień kombatanckich

4.    Udzielanie informacji i pomocy osobom starającym się o uzyskanie pomocy ze środków humanitarno-socjalnych fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

5.    Prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej głównie poprzez

6.    Współdziałanie z organizacjami kombatanckimi oraz innymi stowarzyszeniami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze

7.    Współdziałanie z lokalnymi władzami administracji publicznej w zakresie organizacji imprez, uroczystości i innych przedsięwzięć służących społeczności Miasta Łęczycy i Powiatu Łęczyckiego

 

Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 721-03-46
Prezes: Jolanta Żebrowska

Cele statutowe:

 1. Dążenie do stworzenia systemu obrony bezrobotnych przed bezrobociem
 2. Obrona istniejących, przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy
 3. Poszukiwanie i upowszechnianie zatrudnienia bezrobotnych i niepełnosprawnych i ich przekwalifikowania zawodowego
 4. Pobudzanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych i niepełnosprawnych
 5. Pobudzanie świadomości bezrobotnych i niepełnosprawnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie zainteresowań ekologicznym stylem życia
 6. Inicjowanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rodzin najuboższych i niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"
ul. T. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie,

tel./fax (063) 288-11-06, 288-11-07, wielkieserca@poczta.onet.pl
Prezes: Andrzej Zielonka

Cele statutowe:

 1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie
 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególna sytuacje życiową
 3. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, promocje zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji
 4. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym działalności charytatywnej i opiekuńczej
 5. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej
 6. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie
 7. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców
 8. Upowszechnianie zasad wolności, równości i praw człowieka oraz działania wspomagające rozwój demokracji
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej oraz organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku

 

Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej
ul. Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca, tel.: 603-618-966

Prezes: Paweł Czarnecki

Cele statutowe:

 1. Rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo
 2. Tworzenie warunków ułatwiających turystom i krajoznawcom wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa
 3. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego i umiejętności turystycznych
 4. Budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski
 5. Szerzenie wiedzy ekologicznej
 6. Inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie działa podejmowanych w tej dziedzinie
 7. Współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującymi się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 388-72-08, stowarzyszenie@leczyca.pl

Prezes: Krystyna Pawlak 

Cele statutowe:

 1. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb publicznych oraz interesów mieszkańców zrzeszonych gmin
 2. Rozwiązywanie problemów przekraczających możliwości realizacyjne każdej z zrzeszonych gmin
 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
 4. Organizacja szkoleń i kursów dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego
 5. Organizowanie przedsięwzięć w zakresie:

         - ochrona środowiska

         - rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji

         - produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemysłowej i przetwórstwa rolno-spożywczego

         - gospodarki komunalnej

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty

 Góra Św. Małgorzaty 42, 99-122 Góra Św. Małgorzaty

 Prezes: ks. Mirosław Jagiełło

Cele statutowe:

 1. Popularyzacja wiedzy historycznej i tradycji kultywowanych na terenie Gminy Św. Małgorzaty
 2. Przyczynianie się do rozwoju kulturalnego gminy Góra Św. Małgorzaty
 3. Podejmowanie działań mających uczcić 850-lecie istnienia Parafii Rzymsko-Katolickiej Góra Św. Małgorzaty
 4. Zapewnienie należytej ochrony obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy
 5. Podejmowanie działań dla dobra mieszkańców gminy

 

Stowarzyszenie "Silni Bo Razem"
ul. Lotnicza 2A, 99-100 Łęczyca

Prezes: Anna Królak

Cele statutowe:

 1. Wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
 2. Wspieranie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych
 3. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych
 4. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
 5. Likwidacja barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Wędkarskie REKIN w Grabowie
ul. Mickiewicza 27, 99-150 Grabów

Prezes: Zbigniew Ficner

Cele statutowe:

 1. Zagospodarowanie i zasilanie wód przy cegielni Grabów
 2. Stworzenie warunków do rekreacyjnego wędkowania
 3. Dbanie o ekologię wód przy Cegielni Grabów oraz przyległego terenu
 4. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej
Al. Jana Pawła II, 99-100 Łęczyca
Prezes: Jacek Ziółkowski

Cele statutowe:

 1. Szerzenie wiedzy o Ziemi Łęczyckiej
 2. Pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji Ziemi Łęczyckiej
 3. Tworzenie nowych wartości kulturowych
 4. Inicjowanie imprez kulturalnych i artystycznych

 

Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy

 ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 721-46-30

 Przewodniczący oddziału: Bolesław Solarski

Cele statutowe:

 1. Krzewienie i upowszechnianie nauki
 2. Prowadzenie i popieranie badań naukowych
 3. Gromadzenie materiałów naukowych w zakresie różnych gałęzi wiedzy

 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy
  ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel.: (024) 721-03-51
  Prezes: Tadeusz Grzelak

 Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie,  bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

 1.  Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,

 2.  Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,

 3.  Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci,

dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,

 4.  Pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,

 5.  Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,

 6.  Zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,

 7.  Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,

 8.  Wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

 9.  Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej
ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, tel.: (063) 288-11-46, przyjaciele@vp.pl
Prezes: Andrzej Karkowski

Cele statutowe:

 1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji gminy oraz popularyzacji rozwoju środowiska, osoby i chwały Św. Faustyny
 2. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy i jej mieszkańców
 3.  Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie
 4. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska oraz sport i rekreację w gminie
 5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
KW
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x