wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Środowisko naturalne - Informacje ogólne - Powiat Łęczycki - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Środowisko naturalne

 

Zachęcamy do obejrzenia strony internetowej
www.bioleczyca.obywateleuropy.eu,
która jest pracą wykonaną w konkursie nt.: "Różnorodność biologiczna Ziemi Łęczyckiej".


 

"Dąbskie Błota"

 - dabskie_blota.jpgProjektowany rezerwat fanistyczny ptaków "Dąbskie Błota" (gm. Świnice Warckie, Dąbie, Uniejów) obejmuje powierzchnię 900ha. Położony jest w dolinie Neru, w obszarze najbardziej wartościowym pod względem awifaunistycznym, na odcinku między ujściem Neru a Łęczycą. Propozycję ochrony sformułował Aleksander Winiecki z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obszar ten obejmuje przede wszystkim łąki typu łęgów rozlewiskowych, a dominującym zbiorowiskiem jest szuwar mannowy, w mniejszym stopniu szuwar wielkoturzycowy, z licznymi oczkami wodnymi porośniętymi szuwarem trzcinowym. Obszar ten zasługuje na ochronę ze względu na dużą liczebność ptaków lęgowych blaszkodziobych, np. świstan płaskonos, cyranka, łabędź niemy; siewek, np. brodziecsamotny, krwawodziób, kulik wielki, kszyk, rycyk; perkozów- perkoz zausznik; brodzących- bąk; jastrzębiowatych- błotniak stawowy i wiele innych. Teren projektowanego rezerwatu obejmuje stosunkowo duże, nie penetrowane przez człowieka obszary trzcinowisk, bagien, szuwarów, które swym wyglądem sprawiają wrażenie nie tkniętej przez ludzi przyrody.

Opracowano na podstawie "Planu Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Koło"


Rezerwat Błonie

 - blonie9.jpgW obszarze łąk i bagien Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, pomiędzy miejscowościami Błonie, Leszcze, Wilczkowice, notowane jest występowanie roślinności słonolubnej, charakterystycznej dla zbiorowisk nadmorskich. Jest to spowodowane wynoszeniem soli na powierzchnię poprzez słone źródła.
Solniska łęczyckie leżą w granicach, rozciągającego się od Bałtyku po Góry Świętokrzyskie, tzw. Wału kujawsko- pomorskiego. To podziemne wypiętrzenie powstało pod koniec okresu kredowego. Między Izbicą Kujawską- Kłodawą- Łęczycą wał charakteryzuje się silnymi zakłóceniami tektonicznymi. W związku z licznymi dyslokacjami występują w tym obszarze wysady solne. Sól górnego permu, pod wpływem nacisku wywołanego ruchami fałdowymi, przebiła się ku górze z głębokości 3000- 5000m, przybierając postać słupów. Stosunkowo płytkie zaleganie pokładów soli (89- 111m pod powierzchnią gruntu) powoduje zasolenie skał nadkładu i wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe na solnisku łęczyckim wykazują obecnie zasolenie 100mg/l.
Dla ochrony roślinności słonolubnej (halofilnej) utworzono w miejscowości Błonie, w 1977r. ścisły rezerwat o powierzchni 20,74ha. Na terenie rezerwatu znajduje się duża ilość dołów potorfowych o głębokości 0,8- 1,0m. Ze względu na niski poziom wód gruntowych roślinność halofilna występuje głównie na dnie tych rowów. - blonie8.jpg
Na solniskach w rejonie Łęczycy, terenie rezerwatu, zaobserwowano halofity silnie przywiązane do solniska i nigdzie poza nimi nie występujące, spotykane na glebach ubogich w NaCl oraz gatunki zdradzające słabe przywiązanie do solnisk. Do odnotowanych roślin słonolubnych należą soliród zielony, świbka morska, mlecznik nadmorski, muchotrzew solniskowy, nostrzyk ząbkowany, komonica wąskolistna, ostrzew rudy, ponikło jednoprzysadkowe, sitowiec nadmorski, sitowiec tabernemontana, mannica odstająca, babka wielonasienna, kończyna rozdęta, turzyca odległokłosa.
 - blonie10.jpgObecnie, niestety, obserwuje się zanikanie, regresję roślinności solniskowej na terenie rezerwatu. Może to być spowodowane obniżaniem się poziomu wód gruntowych, czy też celowym niszczeniem roślinności. Halofity występują cały czas w dużej ilości na bagnach, łąkach, w okolicach miejscowości Leszcze i Wilczkowice.

 

 

 

Opracowano na podstawie „Inwentaryzacji słonorośli w okolicach Łęczycy”, L.Kucharski, Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody U.Ł.


Pradolina Warszawsko – Berlińska

WIĘCEJ INFORMACJI>>

Pradolina Warszawsko – Berlińska, najdłuższa pradolina na obszarze Polski, ciągnąca się równoleżnikowo od okolic Warszawy na wschodzie po okolice Berlina na zachodzie. Z Warszawsko-Berlińskiej Pradoliny odprowadzane były wody na zachód w czasie fazy leszczyńskiej ostatniego zlodowacenia.

 - pradolina2.jpgPradolina przebiega wzdłuż powiatu wpisana jest w program NATURA 2000 i wiąże się z ochroną ptactwa i ptasich legowisk. Dno pradoliny wypełnione jest osadem torfu. Pokrywają ją łąki i zarośla, szuwar trzcinowy porastający doły potorfowe – schronienie i legowisko dzikiego ptactwa.Pradolina Warszawsko – Berlińska to pozostałość po potężnej pra-rzece, która w czasie ostatniej epoki lodowcowej płynęła ze wschodu na zachód przed czołem lodowca. Ta ogromna woda zbierała wody wypływające spod lodowca i odprowadzała je do morza, zwanego dziś Północnym. Współczesna Pradolina to koryto tamtej rzeki. Dzisiaj korzystają z niej: Wisła, Ner, Warta, a przede wszystkim Bzura. Pradolina odznacza się niemal płaską powierzchnią. Ze względu na niewielką lesistość, z krawędzi dzisiejszej doliny Bzury można obserwować rozległe otwarte przestrzenia łąk, pastwisk i pól. Widok ten jest bardzo atrakcyjny i jednocześnie nieczęsty w Polce środkowej. Pozorna monotonia tej nizinnej krainy miejscami przełamana jest zadrzewieniami, starorzeczami i oczkami wodnymi porośniętymi roślinnością szuwarową oraz kępami wierzb. Dzięki charakterystycznemu ukształtowaniu terenu można łatwo obserwować ciekawe ptaki m.in. żurawie, bieliki, czajki i ssaki m.in. daniele, sarny, dziki. Pradolina Warszawsko – Berlińska wciąż czeka na swoich odkrywców. Na pozór nieciekawa, uważnemu obserwatorowi chętnie zdradzi swoje zadziwiające sekrety).

Boże Ciało święto szczególnie uroczyście obchodzone w rejonie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Procesje odbywające się z tej okazji w Łowiczu i Spicymierzu są znane w całej Europie. Ze względu na swoją barwność i niepowtarzalność stanowią istotną atrakcję kulturowo – turystyczną regionu.

Przyroda w Pradolinie od setek lat poddawana jest wpływowi człowieka. Ekosystemy, powstałe na skutek ludzkiego gospodarowania, są obecnie głównymi ostojami różnorodności biologicznej w Pradolinie. Do najważniejszych należą:

 • Stawy rybne(cześć z nich wybudowano w średniowieczu)
 • Parki przy dworach i pałacach
 • Zmiennowilgotne łąki kośne(ostoje rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych) oraz pastwiska( ostoje ginących gatunków ptaków

"Silne Błota"

WIĘCEJ INFORMACJI>>

 - blota1.jpgProjektowany rezerwat przyrody "Silne Błota" zajmuje powierzchnię 21,23 ha. Znajduje się w Lesie Witowskim, na terenie gminy Piątek, w odległości 4 km od drogi krajowej Kutno- Łódź. Powierzchnia otuliny projektowanego rezerwatu wynosi 32,5 ha. Rezerwat obejmuje obszar torfowiska wraz z wypłyconym zbiornikiem. Ma on na celu ochronę roślinności bagiennej, niskotorfowiskowej oraz miejsc lęgowych ptaków błotnych.
Torfowisko utworzyło się w wyniku wypłycenia naturalnego zbiornika wodnego. Lustro wody zbiornika znajduje się na wysokości 111 m n.p.m. Od północy i zachodu przylega pasmo wydm o najwyższym wzniesieniu 184 m n.p.m.

"Flora charakteryzowanego obiektu (rezerwat i otulina) liczy ok. 220 gatunków roślin naczyniowych i ok. 20 gatunków mszaków i porostów. Dominują rośliny typowe dla siedlisk wilgotnych (niskotorfowiskowe, szuwarowe i łakowe). Mniejszy udział mają gatunki lesne i murawowe. W projektowanym rezerwacie rośnie kilka gatunków roślin chronionych i dość rzadkich dla flory Polski Środkowej.
Gatunki chronione:

 • kruszyna pospolita Frangula alnus- dość licznie na obrzeżach torfowiska,
 • kalina koralowa Viburnum opulus- pojedyncze okazy w otulinie rezerwatu,
 • grążel żółty Nuphar luteum- dość częsty w nie wypłyconych częściach zbiornika na całym obszarze rezerwatu,
 • grzybienie białe Nymphaea alba- pojedyncze okazy,
 • storczyk szerokolistny Orchis latifolia ( Dactylorhiza majalis)- pojedyncze okazy na wilgotnej łące w otulinie rezerwatu,
 • storczyk plamisty Orchis maculata- pojedyncze okazy w zaroślach na obrzeżach torfowiska,
 • konwalia majowa Convallaria majalis- licznie na wydmie.

Inne gatunki:

 • turzyca obła Barex diandra- niezbyt często na obrzeżach zbiornika,
 • łyszczec baldachogronowy Ghypsophila fastigiata- niezbyt licznie na wydmie."1

 - blota3.jpg"Zarastający szuwarami zbiornik wodny jest dogodnym biotopem do zakładania gniazd dla wielu gatunków ptaków. Największym ptakiem gnieżdżącym się na obszarze "Silnych Błot" jest łabędź niemy Cygnus olor. Inne ptaki gnieżdżące się na tym obszarze to: krzyżówka Anus querquedula, łyska Fulica atra, bąk Botaurus stellaris, kokoszka wodna Gallinula chloropus, remiz Remiz pendulinus, bączek Ixobrychus minutus. Z ptaków drapieżnych widuje się tu między innymi błotniaka stawowego Circus aeruginosus. "Silne Błota" stanowią dogodne miejsce do żerowania dla wielu gatunków ptaków, które żyją w okolicznych lasach i na obszarze pobliskiej pradoliny warszawsko- berlińskiej. Wśród tych ptaków zanotowano między innymi: gęgawy Anser anser, żurawia Grus grus, bociana czarnego Ciconia nigra."1

"W otulinie rezerwatu istnieje grupa trzech położonych obok siebie stanowisk archeologicznych. Znajdują się one na szczytach ciągu wydm leżącym na północ od projektowanego rezerwatu. W trakcie badań archeologicznych znaleziono tu ślady osady pochodzącej sprzed ok. 10 tys. lat. Odkryto tu również cmentarzysko pochodzące z IV-V w. Na stanowiskach tych znaleziono również wyroby z metalu oraz ceramikę."1

"Głównym zadaniem rezerwatu "Silne Błota" będzie zachowanie porastającej to torfowisko roślinności bagiennej oraz utrzymanie i ochrona miejsc lęgowych gnieżdżących się tu ptaków błotnych. "Silne Błota" są także miejscem żerowania dla wielu gatunków ptaków i ssaków żyjących w pobliżu tego torfowiska. Projektowany rezerwat może pełnić także funkcje dydaktyczne."

PRADOLINA BZURY-NERU

SŁONE ŁĄKI W PEŁCZYSKACH

Piśmiennictwo:
1. Prof. Leszek Kucharski, Dokumentacja rezerwatu torfowiskowego "Silne Błota", U.Ł., Łódź


Materiały zdjęciowe oraz tekstowe w tym dziale dostępne są dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

MK

Środowisko naturalne - galeria

 
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
Rezerwat Błonie
˝Silne Błota˝
˝Silne Błota˝
˝Silne Błota˝
˝Silne Błota˝
˝Silne Błota˝
˝Silne Błota˝
Pradolina Warszawsko -Berlińska, Czapla siwa, - fot.Daniel Karkowski
Pradolina Warszawsko -Berlińska, Czapla siwa, - fot.Daniel Karkowski
Pradolina Warszawsko - Berlińska
Pradolina Warszawsko - Berlińska
Pradolina Warszawsko - Berlińska - mapka
Pradolina Warszawsko - Berlińska - mapka
Pradolina Warzawsko - Berlińska - fot. Daniel Karkowski
Pradolina Warzawsko - Berlińska - fot. Daniel Karkowski
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x